G. Donizetti - Maria Stuarda - Megaron The Athens Concert Hall - 2011